Tel-Hai Retirement Community

1200 Tel Hai Circle Honey Brook PA 19344 (888) 848-5698