Tel Hai Retirement Community

1200 Tel Hai Cir Honey Brook PA 19344 (888) 848-5698