Sunrise Senior Village

11722 N 17th St Tampa FL 33612 (888) 848-5698