St. Barbara's Mem Nursing Home

P.O. Box 9066 Fairmont WV 26555 (888) 848-5698