Sherwood Park Nursing & Rehab Center

4062 Arleta Avenue NE Salem OR 97303 (888) 848-5698