Shalom Apartments

1 Shalom Drive Warwick RI 02886 (888) 848-5698