Santa Fe Towers Apartments

8101 Santa Fe Drive Shawnee Mission KS 66204 (888) 848-5698