Rose Tara Plantation

141 Plantation Drive King NC 27021 (888) 848-5698