Prairie Village Apartments

1220 SE 9th Street Pryor OK 74361 (888) 848-5698