Pinnacle Park Nursing & Rehab Center

2936 Georgia Avenue Salina KS 67401 (888) 848-5698