Milias Apartments

7397 Monterey Street Gilroy CA 95020 (888) 848-5698