John J. Bartos, P.C.

100 Brodhead Rd., Ste 130 Bethlehem PA 18017 (610) 865-8186