Hawthorne House of Salem - PLC, Inc.

3042 Hyacinth St. NE Salem OR 97301 (888) 848-5698