Good Samaritan Society - Howard Lake

413 13th Avenue Howard Lake MN 55349 (888) 848-5698