Good Samaritan Hospital Ltc

P.O. Box 1990 Kearney NE 68848 (888) 848-5698