Ashley Manor - Midland 2

69 S. Midland Blvd. Middleton ID 83651 (888) 848-5698